ettebella

33 teksty – auto­rem jest et­te­bel­la.

Cza­sami w naszym życiu po­jawiają się pos­ta­ci, których ro­le za­topią się w pa­mięci na całe życie... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 4 września 2011, 14:41

Fetysz

czer­wo­ny krwo­tok ust
rozchylonych
na­pięte ocze­kiwa­niem
ciało
błodzące w do­linach nicości
myśli
uderzający w mu­ry prastare
rozsądek

gasząc ro­zed­rga­ne ciało
płomieniem
wciągając dym w płuca
krzyczę
że to ciało
na­leżące nieg­dyś do ciebie
nic więcej nie stanowi
niż pus­ta świątynia
obłudy
ni­cości

ok­ry­wam się ignorancją
jak co noc
w noc­nej taksówce donikąd
za­pałeniając głod­ne do­tyku
ręce spla­mione
rozżarzoną krwią
nadzieją na no­wo ziele­niącą się
w zam­kniętych oczach 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 21 listopada 2010, 16:47

* * *

Współuczes­tni­ku tej chwi­li
Kiedy leżę tu obok
Ta­ka niekłama­na
Wol­na

Ciało frywolne
W znak za­pyta­nia for­muję
Ręce do mod­li­wy składam
Uświęcam sekundy
Miąższem zdobytym


Trzy­mam w pięści fałdę kołdry
Zga­niatam ją
Otu­lam się powietrzem


Roz­koszy pełne war­gi rozchylam
Prze­lewam uniesienia
Dy­goczę rzęsa­mi palców 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 13 listopada 2010, 23:02

* * *

W brzmieniu liści
Cyk­licznym ty­kaniu zegara
Uśmie­chu dziecka

Zat­ra­cam się
Od­najduję Two­je spojrzenie
Rozproszone

Krzyczę od­dechem
Opęta­nym
Wyz­wo­lonym

Tęsknotą się okrywam
Błądzę po horyzoncie
Niknę 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 12 listopada 2010, 18:21

nienazwana

oto jest
upar­cie i wzniośle
śla­dem na kołnie­rzu
strużką krwi spływającą po palcu

nienaz­wa­na
niezdefiniowana
ofiara włas­nych słabości
ba­nał nad wszel­kie banały
żywy i niedoskonały

wzięła kuchen­ny nóż do pew­nej ręki
za­tańczyła os­trzem po nadgarstku
przyg­ryzła war­gi
splunęła 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 1 listopada 2010, 18:28

20.10

osiero­conym pal­cem po niepew­nym ciele błądzę
ob­li­zuję war­gi tęskno­ty spierzchnięte

wskrzeszam mdlejące upar­cie ciało
wys­wo­badzam spląta­ne ręcę
chcę biec ku krańcowi

za­padając w niebyt o Ciebie się ocieram
za mało by poczuć...
w opus­toszałych świątyniach
za­palam znicze 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 października 2010, 16:35

* * *

I kiedy os­tatnia łza sucha ściekać po pochyłości po­liczka przestanie
I kiedy na stu­kot ser­ca rwące­go do Ciebie głucha się stanę
Czy świat dookoła mnie in­ne bar­wy przy­bie­rze?
Czy ok­rutniej­szy wte­dy się stanie?
Bez jed­nej pa­ry sple­cionych dłoni.
Czu­le wyos­trzo­nych spojrzeń. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 września 2010, 17:16

Nie po­win­no się ge­nero­wać niekorzys­tnych przy­wiązań - my ludzie łat­wo się os­wiaja­my, więc uważam, że dobór zna­jomych i ludzi wokół siebie jest bar­dzo ważny, bo przesiąkamy... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 31 sierpnia 2010, 13:37

Po­dob­no uświado­mienie so­bie sa­mot­ności jest czymś wyjątkowym... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 29 sierpnia 2010, 16:38

Osa­mot­nienie to tęskno­ta za in­ny­mi, do­pomi­nanie się o nich. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 28 sierpnia 2010, 11:01

ettebella

Przerost duszy nad rozumem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ettebella

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność